خوابیدن به پهلوی راست

بازدیدها: 28

سوال ها

1

خوابیدن به پهلوی راست تو بارداری خطرناکه؟

2

آیا با خوابیدن رو پهلوی راستم جنین اذیت میشه؟

3

اگه به سمت راست هم بخوابیم ضرر داره برای بچه؟

4

خوابیدن به پهلو راست در اواخر بارداری خطرناکه؟

5

آیا خوابیدن به پهلوی راست در هفته 26 بارداری ضرر داره؟

6

چرا موقع خوابیدن به پهلوی راست نفس تنگی و حالت تهوع میگیرم؟

7

علت بیشتر تکان خوردن جنین در سمت راست در هفته 31 بارداری چیه؟

8

ممکنه خیس شدن مقعد از پارگی کیسه آب باشه؟

9

جمع شدن جنین یک طرف پهلو خطرناکه؟

10

درد داخل واژن در بارداری به خاطر چیه؟

11

چرا به هر پهلویی میخوابم احساس سنگینی میکنم؟

12

در حالت خوابیده چرخیدن ضرر نداره برای بچه؟

13

برای به پشت نخوابیدن در بارداری چه کنم؟

14

اگه به پشت بخوابی برای بچه خوب نیست؟

15

روی شکم خوابیدن در بارداری برای یه لحظه برای جنین خطرناکه؟

16

تنگی نفس موقع خوابیدن به سمت چپ از چی هست؟

17

فشار شکم روی بچه عرضی بیشتر از بقیه است؟

18

حرکت جنین بریچ به پهلوی راست می خوابم، بیشتر میشه. طبیعیه؟

19

درمان پهلو درد در هفته 8 بارداری چیه؟

20

استرس سقط جنین بخاطر مدل خوابیدن داره دیوونه م میکنه. یهو از خواب میپرم و میبینم بد خوابیدم